Korzenie parafii sięgają połowy XIV wieku - wtedy król Kazimierz Wielki dokonał uposażenia wsi. Według zachowanych dokumentów miało to miejsce 10 lutego 1350 roku w pobliskim Borku. Do dziś istnieje legenda, że pierwszy kościół parafialny tam miał być właśnie wybudowany. Jednak przeszkadzał w tym tajemniczy siwy koń, który uporczywie przewoził zgromadzone materiały na miejsce, gdzie dzisiaj stoi kościół w Rzezawie.


Faktem jest to, że 26 maja 1350 r. został wydany dekret o powstaniu parafii w Rzezawie. Wybudowany wtedy kościół był pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Rzezawa była początkowo w dekanacie szczyrzyckim, ale w XV wieku, kiedy biskup Zbigniew Oleśnicki przeprowadził reorganizację dekanatów i utworzył nowe, parafia weszła w skład dekanatu wojnickiego.

W czasie najazdu Kozaków za Chmielnickiego, w 1657 r. kościół w Rzezawie został spalony wraz z całym wyposażeniem, plebanią i zabudowaniami folwarcznymi. Wszystkie dokumenty kościelne i metryki rzezawskie wcześniej zostały zakopane do ziemi, ale niestety zniszczały. Ich brak nie pozwala odtworzyć dokładnej historii kościoła i parafii w ciągu 200 lat.

W roku 1660 parafię objął czcigodny Wawrzyniec Ubiński i wystawił tymczasową kaplicę w miejsce spalonego kościoła. Wynika z tego, że w tym okresie przez 3 lata nie było kościoła w Rzezawie. Kolejny proboszcz ks. Florian Tchórzewski rozpoczął budowę nowej, drewnianej świątyni pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Dokończył ją ks. Kazimierz Górnicki w r. 1687. W ciągu XVII i XVIII wieku kościół kilka razy płonął, ale za każdym razem udawało się go odbudować. Na pieczęci gromady Rzezawa z roku 1782 jest przedstawiona sylwetka kościoła - prawdopodobnie przybliża ona wygląd kościoła z tych lat: jest mały, jednonawowy, z sygnaturką.

W tym czasie następuje kolejna reorganizacja struktur terytorialnych Kościoła - diecezja krakowska ma 7 archidiakonatów. Rzezawa została podporządkowana do archidiakonatu w Wojniczu. W roku 1786 została utworzona diecezja tarnowska. Rzezawa nadal była w dekanacie wojnickim. W roku 1805 miała 3.643 mieszkańców, w tym 3.613 katolików. Sytuacja polityczna spowodowała, że diecezja tarnowska została "zniesiona" w 1806 r. Powstała nowa diecezja w Tyńcu. Biskupem został niemiecki benedyktyn ks. Grzegorz Ziegler, który wnet przeniósł swoją rezydencję z Tyńca do Bochni. Siedzibą Kurii stał się budynek podominikański. Nie trwało to jednak długo, bo już w roku 1826 biskup osiedlił się na stałe w Tarnowie. Od roku 1842 Rzezawa przeszła do dekanatu bocheńskiego.


Dokumenty wskazują, że wspomniany wyżej kościół został ponownie zniszczony przed rokiem 1839. Prawdopodobnie zostały jedynie zachowane ołtarze z końca XVIII w. Wtedy na miejscu poprzedniego, zaczęto wznosić nową świątynię, która jest do dzisiaj. Tym razem jest to kościół murowany. Nabożeństwa odprawiano w tym czasie w małej, drewnianej kaplicy, która znalazła się wewnątrz budowanego kościoła.

Budowę prowadził, z wielkimi trudnościami ks. Filip Jakub Kijas. 24 września został wmurowany kamień węgielny pod nowy kościół przez Leopolda Henryka Bondy, dziedzica tutejszych terenów i obywatela Wiednia, a równocześnie kolatora tego kościoła. Byli także Julian Milewski i Edward Homolatz - dziedzice sąsiednich okolic. Patronem kościoła obrano św. Leopolda, prawdopodobnie na cześć fundatora. W ołtarzu głównym znajduje się obecnie wymowny obraz przedstawiający wspomnianego św. Leopolda trzymającego w rękach budynek świątyni.

27 listopada 1850 roku odprawiona została pierwsza Msza św. Poświęcenie nowego kościoła miało miejsce 19 października 1851 przez kanonika ks. Franciszka Szlósarczyka. Trzy lata później w roku 1854 kościół został konsekrowany przez biskupa Józefa Pukalskiego.

W roku 1883 pokryto kościół nowym gontem a wieżę blachą ocynkowaną. W roku 1902 dokonano restauracji świątyni. Sprawiono nowe silne wiązania dachowe, a kościół został pokryty dachówką. Od lipca 1908 roku zaczęła się przy kościele nauka muzyki i powstała kapela chóralna. W roku 1909 w parafii została założona Ochronka i przybyły Siostry Służebniczki Starowiejskie.


Ks. Józef Padykuła- dziekan bocheński i Honorowy Kanonik Kapituły Katedralnej w Tarnowie, jako proboszcz rzezawski w 1913 roku wyposażył kościół w nową posadzkę. Za jego proboszczowania zostały zakupione 2 duże dzwony, które w czasie I wojny zostały zagrabione przez Austriaków. Został tylko jeden najstarszy, do którego z biegiem lat dokupiono kolejne. Niestety, w czasie II wojny światowej wszystkie dzwony, łącznie z najstarszym, zostały zagrabione przez Niemców. Obecne pochodzą z 1947 roku.

Ksiądz dziekan Padykuła zrobił także ogrodzenie kościoła z pięcioma kapliczkami, zadbał o witraże. W 1923 roku wybudował plebanię. W roku 1924 wikariusz ks. Józef Gwiżdż rozpoczął budowę domu dla Stowarzyszenia Młodzieży. Plac pod budowę dał ks. Proboszcz z parceli plebańskiej, gdzie poprzednio stała stara wikarówka. Budynek ten służył potem jako sala kinowo- teatralna, piekarnia, sklep, a wreszcie jako punkt katechetyczny, gdy religia została wyrzucona ze szkoły. Służył także- przez kilka lat - tutejszej szkole podstawowej na sale lekcyjne. Budynek ten został zburzony w roku 1999. W 1927 roku ks. Padykuła wystawił własnym kosztem kaplicę na cmentarzu. W latach 1938-41 odmalowano wszystkie ołtarze. W latach 1939-40 sprawiono nowe 22 głosowe organy z warszawskiej firmy Kamińskiego. Za jego proboszczowania, w latach 1942-43 wykonana została polichromia kościoła, a w roku 1945 zaprowadzono instalację elektryczną w kościele i na plebanii. W roku 1947 zakupiono w Bielsku 4 dzwony.


W roku 1964 przyszedł do Rzezawy na probostwo ks. Julian Gorczyński. Był proboszczem przez 21 lat. Sprawił nową radiofonizację kościoła, odmalował ołtarze, a w prezbiterium ustawił drewniany ołtarz soborowy twarzą do ludzi oraz drewnianą ambonkę. Odrestaurował kościół i plebanię. Na plebanii zainstalował telefon, "centralkę" telefoniczną i centralne ogrzewanie. Na placu kościelnym założył płyty procesyjne i wykonał odwodnienie terenu. W 1968 roku zostały wybrane piwnice pod kościołem na piec ogrzewczy i magazyn na węgiel. W roku 1969 kościół został wpisany do rejestru zabytków.

Ks. Gorczyński w roku 1970 doprowadził do usunięcia kina z budynku Stowarzyszenia Młodzieży - budynek odnowił i przystosował do katechizacji, która została usunięta ze szkoły. W 1977 roku odnowił elewację zewnętrzną kościoła. W 1980 została wykonana nowa polichromia w kościele według projektu artysty malarza ks. mgra Stanisława Nowaka. Przed malowaniem została wymieniona radiofonizacja. Ksiądz Gorczyński bardzo sumiennie prowadził kancelarię parafialną i kronikę, z której można wiele się dowiedzieć także o innych szczegółach życia parafialnego. Przyczynił się do budowy kościoła w Borku i utworzenia tam parafii w roku 1981. Założył nowy cmentarz i częściowo go ogrodził.


Następca, ks. Stefan Broniak, od roku 1985 kontynuuje troskę o świątynię- miejsce kultu, ale także obiekt zabytkowy. Dzięki zrozumieniu parafian i ich wielkiej ofiarności wciąż są prowadzone prace i remonty. Ale ważne było też duszpasterstwo.

Rok 1985 - początek scholi parafialnej. Organista, p. Władysław Kurek prowadzący od wielu lat chór parafialny zainicjował nabór młodzieży do zespołu śpiewaczego. Zgłosiło się 12 dziewcząt. Niezależnie od tego istniał też bardzo aktywny młodzieżowy zespół muzyczny. Wprowadzone zostały comiesięczne nabożeństwa przygotowawcze do I Komunii św. i do Bierzmowania. Wznowienie praktyki Żywego Różańca wśród dzieci i młodzieży.


Rok 1986 - kontynuacja prac przy ogrodzeniu nowego cmentarza i remonty na plebanii.

Wydarzenia religijne: wznowienie w parafii katechizacji młodzieży szkół średnich dla dojeżdżających do Krakowa i innych miejscowości. Rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Józef Gajda z Bochni. Pierwsze struktury Parafialnego Apostolatu Trzeźwości. Założenie Dziewczęcej Służby Maryjnej.


Rok 1987 - powstał komitet budowy kaplicy w Krzeczowie i pierwsze starania o pozwolenie na budowę. W kościele założono drugie zabezpieczające okna wykonane przez p. Stanisława Szymańskiego oraz posadzkę w zakrystii nad kotłownią.

Wydarzenia religijne: Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Tadeusz Pyzdek, proboszcz z Kiełkowa. Przygotowania do Papieskiej Pielgrzymki do Ojczyzny, zwłaszcza do Tarnowa. Procesja Bożego Ciała ulicami Rzezawy. Peregrynacja obrazów Matki Bożej Częstochowskiej przywiezionych z Jasnej Góry po parafii.


Rok 1988 - 1 maja ks. dr Karol Dziubaczka, dziekan Bocheński poświęcił krzyż na placu pod budowę świątyni w Krzeczowie i rozpoczęto prac ziemne, fundamenty, zbrojenie, ławice pod całą budową i betonowanie stropu nad częścią katechetyczną. Projekt świątyni opracował p. inż. arch. Józef Szczebak z Tarnowa, a obliczenia konstrukcyjne wykonał p. inż. Aleksander Wałęga, także z Tarnowa.

Wydarzenia religijne: Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. prałat Stanisław Fiołek z Dębicy. Zawiązał się Parafialny apostolat Trzeźwości. Wprowadzenie katechezy przed Chrztem dla rodziców i chrzestnych. Sprzątanie w kościele przejmują parafianie według kolejki.


Rok 1989 - W Krzeczowie wykonano drugi strop w części katechetycznej i fundamenty pod schody do kaplicy kultowej oraz strop pod prezbiterium. 10 września ks. biskup Józef Gucwa poświęcił i wmurował kamień węgielnego w ściany świątyni krzeszowskiej. Dalszą budowę i organizowanie życia parafialnego powierzył ks. biskup ks. Stanisławowi Januszowi mianując go rektorem. Erygowanie parafii nastąpiło w 1990 r. W Jodłówce zrobiono ogrodzenie kaplicy katechetycznej, do kościoła w Rzezawie zostały sprawione meble do zakrystii.

Wydarzenia religijne: Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Ryszard Stasik z Łososiny. Pogrzeb ks. Gorczyńskiego i ks. Stanisława Cierniaka.


Rok 1990 - Gromadzenie materiałów na budowę domu parafialnego w Rzezawie.

Wydarzenia religijne: Rekolekcje miał ks. Jan Nowakowski z Bochni. Pogrzeb ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Od września religia powróciła do szkół- 4 sale w budynku parafialnym udostępnione szkole na sale szkolne.


Rok 1991 - Rozpoczęcie budowy domu parafialnego. Projekt opracował p. inż. arch. Józef Szczebak z Tarnowa, a p. inż. Wałęga plan konstrukcyjny. Kierownikiem budowy został p. inż. Aleksander Juryk z Bochni. W kościele organy nie nadają się do gry.

Wydarzenia religijne: Rekolekcje parafialne prowadził ks. dr Karol Dziubaczka dziekan z Bochni.


Rok 1992 - Dalszy ciąg budowy i pokrycie budynku blachą. Remont dachu na plebanii.

Wydarzenia religijne: Rekolekcje prowadził ks. dr Stanisław Grzybek prof. Seminarium Częstochowskiego i profesor PAT. Prymicje ks. Barnasia. Wybór nowej Rady Duszpasterskiej.


Rok 1993 - Remont magazynu cmentarnego i kaplicy cmentarnej, podłączenie prądu, adaptacja do nagłośnienia i wymiana dachówki. W nowym budynku: odwodnienie, wykonanie betonowych schodów i założenie stolarki okiennej.

Wydarzenia religijne: Jasełka w kościele przygotowane przez s. Marię. Wybory Zarządu Caritas. Założenie Rycerstwa Niepokalanej. Wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. biskupa Józefa Gucwę. Misje parafialne pod przewodnictwem O. Mariana Papiernika- salwatorianina. Animacja Parafialnego Apostolatu Trzeźwości. Peregrynacja obrazu Miłosierdzia Bożego po parafii.


Rok 1994 - Osuszenie murów kościoła przez p. inż. Aleksandra Wałęgę i wykonanie izolacji poziomej murów, wykonanie żelbetowego wieńca w koronie murów i ściągów metalowych na strychu kościoła oraz nowych zbrojonych schodów na wieżę i metalowych na dzwonnicę, a także żelbetowego stropu w wieży. Remont prezbiterium i przebudowa dużego ołtarza. Do nowego budynku sprawiono drzwi, została wykonana instalacja elektryczna.

Wydarzenia religijne: kolejne jasełka przygotowane przez s. Marię. Przedstawiciele parafii z ks. proboszczem w RDN- wywiad o parafii, prowadzenie Mszy św.


Rok 1995 - Adaptacja prezbiterium do potrzeb liturgicznych: nowa marmurowa posadzka, schody ołtarz twarzą do ludzi i ambonka. W nowym budynku tynkowanie dolnych pomieszczeń. Na nowym cmentarzu utwardzenie i bitumowanie głównych alejek.

Wydarzenia religijne: Renowacja misji przez o. Mariana Papiernika. 25-lecie kapłaństwa proboszcza. Śmierć p. Władysława Kurka- organisty. Poświęcenie krzyży do nowej szkoły.


Rok 1996 - Dalszy ciąg tynkowania pomieszczeń w nowym budynku. Nowe ławki i sedilia w prezbiterium wykonane przez stolarza p. Kordeczkę z Tymbarku. Projekt mebli opracował p. inż. Bolesław Szpecht z Krakowa. Gromadzenie materiałów na remont dachu na kościele.

Wydarzenia religijne: wprowadzenie wieczornej Mszy św. w soboty. Rekolekcje w Wielkim Poście prowadził ks. Stanisław Marek- proboszcz ze Słotwiny. Wprowadzenie procesji błagalnych o urodzaje ulicami parafii. Prymicje ks. Artura Dudziaka. Utworzenie Rodziny Radia Maryja. Jasełka w Jodłówce przygotowane przez ks. Piotra Kluka i p. Agatę Marek.


Rok 1997 - Remont wieży kościoła: wymiana więźby i pokrycie blachą przez firmę p. Włocha Jana z Odporyszowa. Elewację wykonał p. Zbigniew Kowal z Bochni. Następnie remont całego dachu na kościele, zmiana więźby dachowej i pokrycie blachą miedzianą. W nowym budynku wykonanie kanalizacji, instalacja wodna, ogrzewcza i gazowa. Białkowanie pomieszczeń, ocieplanie stropów wewnętrznych i wylewki w pomieszczeniach.

Wydarzenia religijne: kolęda misyjna w parafii. Jasełka w kościele przygotowane przez s. Marię. Utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego w Tarnowie. Rekolekcje parafialne prowadził ks. prałat Stanisław Wiśniowski z Lipnicy. 25-lecie kapłaństwa ks. Wąsika i ks. Kurka. V Pielgrzymka Jana Pawła do Ojczyzny. Nowy krzyż na ul. Pacynkowej. Pomoc powodzianom z rejonu Mielca. 100-lecie OSP w Rzezawie. 60-lecie życia zakonnego s. Marii. Utworzenie Adopcji Duchowej.


Rok 1998 - Wymiana całkowita instalacji elektrycznej w kościele, wykonanie nowego gazowego ogrzewania przez p. Wiktora Gawora, doprowadzenie wody do zakrystii, remont i konserwacja napędu dzwonów. Remont i przebudowa chóru w kościele. Na plebanii wymiana okien i wykonanie odwodnienia w piwnicach. W nowym budynku układanie posadzki.

Wydarzenia religijne: nowy biskup w Tarnowie- Wiktor Skworc. Wybory do Rady Duszpasterskiej. Ks. Piotr Kluk opiekunem utworzonej świetlicy i punktu konsultacyjnego o charakterze przeciwalkoholowym. Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Marek Bacia - katecheta z Krynicy. Inauguracja procesji fatimskich wokół kościoła. Zarządzenie o małżeństwach konkordatowych. Prof. dr Waldemar Furmanek z Rzeszowa z prelekcją o Akcji Katolickiej. P .Leszek Jaworski z prelekcją o Rycerstwie Niepokalanej.


Rok 1999 - Tynkowanie zewnętrznej elewacji kościoła i malowanie przez firmę p. Jachera z Koszyc k. Tarnowa. Tynkowanie pomieszczeń wieży. Zamontowanie nowej balustrady na chórze wykonanej przez stolarza p. Kordeczkę z Tymbarku oraz dekoracyjnej jubileuszowej kraty pod chórem wykonanej przez p. Adama Biedrońskiego z Tarnowa. Rozbiórka dawnego Domu Stowarzyszenia Młodzieży.

Wydarzenia religijne: rekolekcje prowadził ks. Tadeusz Rolka, prob. Ze Starej Wsi. Poświęcenie figurki procesyjnej MB Fatimskiej ufundowanej przez ks. prałata Ryszarda Wąsika. VI Pielgrzymka Jana Pawła do Ojczyzny- Stary Sącz. Utworzenie Gimnazjum w Rzezawie. Pogrzeb s. Marii Zięba.


Rok 2000 - Remont placu kościelnego: odwodnienie, kanalizacja ściekowa, utwardzenie terenu i położenie kostki przez firmę p. inż. Jerzego Radlińskiego z Bochni. Oświetlenie placu.

Wydarzenia religijne: Rok Jubileuszowy w Kościele i 650-lecie istnienia parafii. Jasełka w nowym Domu Parafialnym w wykonaniu dzieci z Jodłówki pod kierunkiem p. Marty Data. Rekolekcje prowadził ks. Jan Ptak z Tarnowa, z par. Dobrego Pasterza. Wieczorna Droga Krzyżowa w Wielki Czwartek ulicami parafii. Ks. prałat Władysław Zązel z kazaniem o weselach bezalkoholowych. Tragiczny wypadek- zginęły 3 osoby z parafii: Gawor Barbara, s. Wojciech i ojciec Władysław Błąkała.


Rok 2001 - Renowacja ogrodzenia kościoła i kapliczek przykościelnych. Zainstalowanie chłodni na cmentarzu.

Wydarzenia religijne: peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Rekolekcje przed peregrynacją prowadził ks. Prałat Józef Waśniowski z Pasierbca. 25-lecie kapłaństwa ks. Władysława Przybysia. Światło z Betlejem w Rzezawie.


Rok 2002 - Wykonanie ogrodzenia starego cmentarza /z trzech stron/ . Uruchomienie wentylacji strychowej w kościele. Renowacja dużego witraża w kaplicy południowej i wykonanie nowej polichromii w tej kaplicy: projekt p. Bolesława Szpechta, wykonanie - p. Małgorzata Taborowicz z Krakowa.

Wydarzenia religijne: wizytacja kanoniczna parafii przez ks. Biskupa Ordynariusza Wiktora Skorca. Rekolekcje przed wizytacją prowadził ks. Jan Wnęk- dyrektor Centrum Formacji Misyjnej z Warszawy. IX pielgrzymka Jana Pawła do Ojczyzny- Łagiewniki. Nowa Rada Parafialna. Codzienny wieczorny różaniec w kościele jako pamiątka "Roku Różańca". Zbieranie darów na święta po sklepach w parafii. Wprowadzenie nabożeństwa do Trójcy Przenajświętszej i Miłosierdzia Bożego.


Rok 2003 - Renowacja dużego witraża w kaplicy północnej i sprawienie dwóch nowych oraz w prezbiterium i nad wejściem do zakrystii. Projektował p. Bolesław Szpecht, wykonanie p. Zbigniew Gustab z Krakowa. Wykonanie polichromii prezbiterium i części nawy głównej przez p. Małgorzatę Taborowicz.

Wydarzenia religijne: jasełka w wykonaniu DSM w nowym budynku parafialnym. Rekolekcje przed świętami prowadził o. Zygmunt Sołek, redemptorysta. Poświęcenie sztandaru szkoły i nadanie jej imienia św. Jadwigi Królowej. Świętowanie 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła. Nowa wersja przykazań kościelnych.


Rok 2004 - Polichromia dalszej części nawy głównej i malowanie przedsionka pod chórem, nowe ramy okienne w nawie wykonane przez p. Adama Zawartego z Bochni i założenie witraży po odnowieniu przez p. Gustaba.

Wydarzenia religijne: nowy biskup pomocniczy- ks. Stanisław Budzik. Rekolekcje wielkopostne prowadziło. Antoni Zabawki, redemptorysta z Głogowa. Nawiedzenie parafii przez kopię obrazu M. Bożej Różańcowej z Bochni w 70-tą rocznicę koronacji. Pierwszy nadzwyczajny szafarz Komunii św.


Rok 2005 - Nowe ramy okienne pod witraże w obu zakrystiach.

Wydarzenia religijne: Rok Eucharystii. Misterium "Czy chciałbyś ze mną dźwigać krzyż?" w wykonaniu młodzieży Gimnazjum pod kierunkiem p. Zofii Łęczek. Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Dariusz Buras z Kazachstanu. W sobotę 2 kwietnia o 21.37 Pan powołał do siebie Ojca Świętego Jana Pawła II. Nowy papież- Benedykt XVI. Prymicje ks. Waldemara Bożek. Wprowadzenie nabożeństwa dla studentów przed rozpoczęciem roku akademickiego.


Rok 2006 - Malowanie zakrystii. Konserwacja ołtarza głównego w prezbiterium przez p. mgr Alinę Kostka-Bernady z Tarnowa.

Wydarzenia religijne: rekolekcje wielkopostne prowadził ks. dr Zbigniew Guzy, duszpasterz młodzieży Ośrodka SOS w Tarnowie. Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski. Ks. Arcybiskup Henryk Nowacki, Nuncjusz Apostolski z prywatną wizytą w Rzezawie. Szkolne Koło Caritas w Jodłówce. Młodzież z Danii wraz z rodzicami , wychowawcami i dyrektorką Katolickiej szkoły w Odense- s. Teresą Piękoś na modlitwie różańcowej w Rzezawie. Zbiórka znaczków i okularów na misje. Proboszcz z Rzezawy mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Bocheńskiej.


Rok 2007 - Konserwacja ołtarza "Oblicza Chrystusa", początek remontu organów przez p. Jakubowskiego. Nowe witraże do zakrystii wykonane przez p. Zbigniewa Gustaba. Remont schodów przy kaplicy cmentarnej. Położenie chodnika i kostki przy nowym budynku.

Wydarzenia religijne: rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Edward Bryła, rezydent z Dębicy. Powstało Szkole Koło Caritas w Rzezawie. Powrót do kultu słynącego łaskami Obrazu Oblicza Chrystusa. Wybory nowej Rady Duszpasterskiej.


Rok 2008 - Prace konserwatorskie przy ołtarzu św. Anny i Matki Bożej Niepokalanej. Renowacja obrazu św. Leopolda i św. Jana Kantego przez p. mgr Tadeusza Stopkę z Krakowa.

Wydarzenia religijne: Rok św. Pawła Apostoła. Arcybiskup Henryk Nowacki w Rzezawie przed wyjazdem do Nikaragui. Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. dr Janusz Królikowski przygotowując parafian do wprowadzenia stałego nabożeństwa do Oblicza Chrystusa: opracowanie modlitewnika, rozprowadzanie obrazów Oblicza Chrystusa. Sprowadzenie relikwii św. Leopolda z Austrii. Zespół "Promyczki" z Nowego Sącza modlą się w Rzezawie. Kolejni nadzwyczajni szafarze Komunii św. Nowy organista w parafii. Oryginalna szopka świąteczna w kościele.


Rok 2009 - Konserwacja prospektu organowego, zamontowanie Obrazu św. Leopolda do ołtarza głównego.

Wydarzenia religijne: Rok Kapłański. Posłanie misyjne ks. Waldemara Bożek. 100-lecie Ochronki i przybycia Sióstr Służebniczek do Rzezawy. Poświęcenie obrazu i wprowadzenie do kultu relikwii św. Leopolda przez Arcybiskupa Henryka Nowackiego, Nuncjusza w Nikaragui. Uroczystości 75-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Różańcowej w Bochni. Misje parafialne prowadzone przez O. Mariana Papiernika, salwatorianina.