Inicjatorem i fundatorem Domu sióstr i Ochronki w Rzezawie był ks. KANONIK JAKUB PRZYBYŁO, który oddał na ten cel własny majątek – dom, ogród i 9 morgów pola.

Jak podaje Kronika Ochronki w Rzezawie: „W roku 1902 ś.p. Ks. Jakub Przybyło ofiarował mały dom drewniany wraz z parcelą gruntową, intabuluje się prawo własności na rzecz Zgromadz. Sióstr Służebniczek Starowiejskich z tem, że z dochodów tej posiadłości utrzymywana ma być po wieczne czasy ochronka dla dzieci w Rzezawie a w razie zmienienia kiedykolwiek Sióstr Służebniczek Starowiejskich prawo własności tej posiadłości przejść ma na rzecz kościoła rzym.-kat. w Rzezawie.

We wszystkich historycznych zapisach dotyczących ks. Jakuba Przybyło pojawia się wspomnienie o tym, że był fundatorem Ochronki. Warto podkreślić, że powstała ona według ewangelicznej zasady „zło dobrem zwyciężaj”. (Figura Matki Bożej na placu po karczmie żydowskiej.) Rzeczywiście przeciwstawiając się złu, jakim było pijaństwo włościan rzezawskich, korzystających nierozumnie z podwojów karczmy żydowskiej, znajdującej się zresztą niedaleko kościoła, ksiądz proboszcz wykupił ową karczmę i parcelę, a następnie aktem fundacyjnym zapisał nieruchomość Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek.

Na dowód tego warto tutaj przytoczyć odpis aktów fundacyjnych (zachowano ówczesną formę i pisownię):

„Zaś z mojego nieruchomego majątku robię fundację na założenie i utrzymanie jako wieczystej Ochronki w Rzezawie pod zarządem Sióstr Służebniczek Starowiejskich. To jest: a) O kilka kroków od kościoła parafialnego na północ posiadam ogród w ilości 450 pod parcl. 55, 56,1091,1092,1093,1096, przeze mnie w roku 1893 nabyty i na mnie zaintabulowany, a w tym ogrodzie posiadam dom mieszkalny 14 metr. długi a 8 szeroki pod N 250, oraz stajenkę i stodółkę do tegoż domu należące. B) Obok tegoż domu na zachód posiadam plac, na którym stała szynkowna karczma, przeze mnie w roku 1893 od kościoła Rzezawskiego zakupiony i na mnie zaintabulowany w ilości 64 pod parcl. 57. c) W Krzeczowie 11 kilm. od Rzezawy posiadam realność na lewym brzegu potoku zwaną „Buczynką” składającą się z 9 morg 226 ornego gruntu pod parcl. 1176 i z łąki 4 morg 97 pod parcl. 1377, w roku 1890 przeze mnie zakupione i na mnie zaintabulowane. To wszystko pod pos. a) b) c) wyszczególnione, oddaję dobrowolnie jako wieczystą samoistną fundację na założenie i wieczyste utrzymywanie Ochronki w Rzezawie pod zarząd Sióstr Służebniczek Starowiejskich, a pod opiekę każdoczesnego Ks. Proboszcza w Rzezawie oraz Najprz. B. Konsystora. Ogród pod pos. a) i plac pokarczmisko pod pos. b) wspomniane dużo kosztowały mię aby nie wpadły w ręce prywatne, a tem mniej w ręce żydowskie, a to znowu z tego powodu, żeby się nie powróciły zgorszenia, które z powodu karczmy (szynkowni) o parę kroków przy kościele do końca roku 1890 istniały, w dniach powszednich, niedzielnych i świątecznych: przy chrztach, wywodzinach, małżeńskich ślubach i.t.d. lud zgromadzony od nabożeństwa odwodziły, a Duchowieństwu w wypełnianiu funkcji kościelnych bardzo przeszkadzały. Zatem bardzo upraszam tak Najp. B. Konsystora, jako też każdoczesnego ks. Proboszcza w Rzezawie o łaskawe czuwanie nad tem, aby Ochronka mająca się zaprowadzić w Rzezawie, jak najpomyślniej i jak najdłużej dla dobra ludu się utrzymywała; lecz gdyby z jakich nieprzewidzianych powodów została zmieniona, tak zarządzić, żeby realność pod pos. a) b) c) na dobro Kościoła w Rzezawie albo parafian Rzezawskich była obrócona, a szczególniej żeby realność pod pos. a) i b) nie tylko na własność, lecz ani w dzierżawę nawet w ręce prywatne, tem mniej w ręce innowierców nie wpadły z wspomnianych powodów. Do tej Ochronki mają się przyjąć cztery Siostry Służebniczki z wychowania Starowiejskiego, które Najp. B. Konsystorz za odpowiednie uzna. Za gorliwe wypełnianie obowiązków na nie włożonych, ja im oddaję do wieczystego użytku realność pod pos. a, b, c, wspomniane. Także datki dobrowolne od ludu mogą przyjmować, lecz na kwestę tylko w wielkiej potrzebie, rzadko i tylko za pozwoleniem Najp. B. Konsystorza się udać…

Rzezawa dnia 3 Maja 1900 Ks. Jakub Przybyło prob. emeryt. fundator”.

  

Kaplica u sióstr

  

Figura